Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

TEK üldinfo

Tallinna Ehituskool (TEK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ja riigieelarvest finantseeritav kutseõppeasutus Tallinnas, mis tegutseb alates 1947. aastast. Kool alustas tegevust Harjumaal, Laitses Eesti Raadio saatekeskuse ehitamisel.

 • 1962 kolis kool vastvalminud hoonesse Pärnu mnt. 162, kus asub tänaseni
 • 1963 nimetati kool Linnakutsekooliks nr. 12
 • 1970 nimetati kool Kutsekooliks nr. 12
 • 1977 omistati koolile Kristjan Kärberi nimi
 • 1979 nimetati kool K. Kärberi nim. Kutsekeskkooliks nr. 12
 • 1991 sai kool nimeks TALLINNA EHITUSKOOL
 • 1993 koolis tegutseb täiskasvanute koolituse osakond. Täiskasvanud elanikkonna koolitamisel toimib kool koostöös Tööturuametiga ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 • 1995 kool liitus Ehitusettevõtjate Liiduga (EEEL)
 • 2000-2003 loodi õpiraskustega õpilaste toetamise süsteem; kool muutus kakskeelseks läbi Tallinna Ehituskooli ja Kopli Ehituskooli liitmise
 • 2001 kool liitus Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga (EETEL)
 • 2003 osalemine kutseomistamise süsteemi väljatöötamisel esimese kutseeksami keskusena ehituse kutsealadel
 • 2004 kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine kooli juhtimises; kool liitus Eesti Mööblitootjate Liiduga (EMTL)
 • 2005 kooli jätkusuutlikkuse ülevaatus; arengukava koostamine 2005-2008 aastaks vastavalt kogu kutseharidussüsteemi arengukavale
 • 2006-2007 uue õppevormi - töökohapõhise õppe (õpipoisikoolituse) juurutamine koolis; ettevalmistus finantsvahendite hankimiseks, millega kooli õppebaas kaasajastatakse; kooli juhtimissüsteemi ülevaatus ja parendamine
 • 2008 Tallinna Ehituskooli investeeringute kava koostamine; investeeringute kava elluviimiseks ERDF rahastust taotleva projekti kirjutamine ja esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile; sisehindamise protsessis osalemine
 • 2009 Tallinna Ehituskooli arengukava koostamine aastateks 2009-2013
 • 2011 Tallinna Linnavalitsus kehtestas ehituskooli uue õppekompleksi detailplaneeringu
 • 2012 Ehituskool kolib ajutisele õppepinnale aadressil Raadiku 10 (Lasnamägi)
 • 06.12.2013 Ehituskooli uuele praktikahoonele asetati nurgakivi
 • 2014 Tallinna Ehituskooli uue põhimääruse kinnitamine, juhtõpetajate süsteemile üleminek
 • Nov. 2014 õppetöö alustamine uues praktikahoones ja renoveeritud peahoones
 • 2015 Tallinna Ehituskooli arengukava koostamine aastateks 2016-2020
 • 2019 lisandunud neljas õppekavarühm - aiandus
 • Okt. 2019 EV aasta kutseõpetajaks on valitud Tallinna Ehituskooli erialaõpetaja Meeta Heinaste

Õppetöö koolis toimub kutseala riiklikele kutsestandarditele vastavate õppekavade järgi 4 õppekava rühmas:

 1. ehitus ja tsiviilrajatised: kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, puitkonstruktsioonide ehitus, ehituspuusepp, ehitusviimistlus, maaler, plaatija, restauraator-viimistleja, kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp;
 2. energeetika ja automaatika: sisetööde elektrik;
 3. (puit)materjalide töötlemine: tisler, mööblirestauraator, pehme mööbli valmistaja, CNC töötlemiskeskuse operaator, puidupingioperaator;
 4. aiandus: maastikuehitaja.


TEK on kutset omistavate organisatsioonide poolt tunnustatud kutseeksamikeskuseks kutsealavaldkondades: ehitus ja tsiviilrajatised, energeetika ja automaatika, puitmaterjalide töötlemine. Kool teeb koostööd teiste kutseõppeasutustega, üldhariduskoolidega ja kõrgkoolidega.

TEK osaleb rahvusvahelistes projektides. 2005. aastal algas koostöö partnerina viies ESF arendusprojektis.

 

Tallinna Ehituskooli missioon
Tööturu nõuetele vastava rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise oskustööjõu koolitamine

Tallinna Ehituskooli visioon
Tallinna Ehituskool Eestis ehitus-, elektri- ning puidutöötlemise erialade valdkonnas juhtiv, kvaliteetne, jätkusuutlik ja pidevalt arenev kutseõppekeskus

Tallinna Ehituskooli väärtused

Õppijakesksus

Väärtustame õpikeskkonda, mis lähtub õppija ootustest ja vajadustest ning loome kõigile võrdsed võimalused võimetekohaseks arenemiseks.

Professionaalsus

Väärtustame uusi teadmisi ja oskusi ning hindame kutsealast pädevust ja töökultuuri.

Ausus ja usaldusväärsus

Oleme ausad ja usaldusväärsed inim- ja partnerlussuhetes ning suhtumises töösse.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile